NBS Nordic

Betingelser for brug af NBS Nordic platform

Opdateret d. 24. januar 2024

Definitioner  

Abonnement:  Et abonnement oprettes for hver Virksomhed, som en Bruger tilknytter sin NBS Nordic-konto.

Applikation: Specifikationsplatformen NBS Nordic og NBS Nordic add-ins/plugins til f.eks. Autodesk Revit.  

Platformsdata: Data der tilhører Brugeren, og som bearbejdes i platformen såsom virksomheds- og projektdata og projektspecifikdata såsom bygningsdele, dokumenter, tilbudslister. 

Bruger: Den person, som har oprettet en NBS Nordic-konto. 

Brugsdata: En type data der genereres ved brug af platformen. Omfatter blandt andet teknisk information og trafikinformation (operativsystem, browsertype, tastatursprog, IP-adresse og lignende) og aggregeret Platform- eller brugergenereret data (varighed af session, senest aktivitet, tilbagemeldinger, antal projekter og lignende). 

Dataansvarlig: Det organ, der afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af Personoplysninger. 

Databehandler: Det organ, der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne. 

Personoplysninger: Enhver information, der kan relateres til en identificeret person, eller data, der direkte eller indirekte kan identificere en person.  

Virksomhed: Den virksomhed, hvis projekt behandles i platformen.  

Materialeproducent: Tredjepart som leverer data om produkter/services, som frivilligt kan anvendes af bruger i platformen. 

NBS Partner Platform: Ekstern platform hvor materialeproducenter/leverandører kan via eget login oprette/redigere data og se statistik. 

1. Accept af betingelserne

1.1 Nærværende Betingelser tiltrædes ved at afkrydse “Jeg har læst og accepterer vilkår og betingelserne.” på signup-formularen.  

1.2 Betingelserne er gældende mellem Byggefakta A/S, CVR-nummer: 30697812, Stationsparken 25, 2. sal, 2600 Glostrup og dig, som Bruger. 

1.3 Applikationen tilbydes udelukkende til erhvervsdrivende, hvorfor denne service er business to business. På baggrund heraf gælder der ingen fortrydelsesret ved køb af abonnementer til din NBS Nordic-konto eller Virksomhed.  

 2. NBS Nordic-kontoens varighed

2.1  Aftalen mellem dig, som Bruger, og NBS Nordic træder i kraft ved oprettelse og løber indtil Brugerforholdet ophører i overensstemmelse med disse betingelser.

3. Anvendelse af Applikationen

3.1 NBS Nordic giver Brugeren en ikke-eksklusiv adgang til platformen. Denne adgang gælder udelukkende for Brugeren og dennes rådgivere, og Applikationen må hverken benyttes af andre eller til at foretage databehandling eller ydelser for andre. Som Bruger indestår man for og har det fulde ansvar for dem, som Brugeren giver adgang til platformen, eller som bruger Brugerens login. 

3.2 Ved oprettelse af Virksomhed under en Brugers NBS Nordic-konto, indestår Brugeren personligt for, at denne lovligt kan acceptere disse betingelser på Virksomhedens vegne. 

3.3 Brugeren kan ikke overdrage sin NBS Nordic-konto til tredjemand. Det er muligt at overdrage en Virksomhed tilknyttet sin NBS Nordic-konto til en anden Bruger med forudgående skriftligt samtykke fra NBS Nordic. 

3.4 Brugeren skal sikre, at platformen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade NBS Nordics navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering. 

3.5 Brugeren er eneansvarlig for indholdet og lovligheden af dennes data og må ikke overføre eller bearbejde skadelig kode, data eller lignende (såsom virusser) til softwaren eller med softwaren. 

4. Pris og betalingsbetingelser for abonnementer

4.1 De til enhver tid gældende priser fremgår af nbsnordic.dk. Priserne er angivet eksklusiv moms og i danske kroner (DKK).  

4.2 NBS Nordic forbeholder sig retten til at ændre på sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel via e-mail eller ved opslag på vores eget website(www.nbsnordic.dk).  

4.3 Et Abonnement fornyes automatisk ved abonnement periodens udløb, medmindre opsigelse heraf har fundet sted inden abonnementsperiodens udløb.

4.4 Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremgår af abonnementsbetingelserne, opkræves abonnementsbeløbet forud for den valgte abonnementsperiode.   

4.5 Ved indgåelse af en abonnementsordning giver Brugeren NBS Nordic automatisk lov til løbende at opkræve abonnementsbeløbet på Virksomhedens betalingsinformationer. 

5. Platformsdata

5.1 Brugeren er Dataansvarlig, for så vidt angår eventuelle Personoplysninger, som Brugeren indtaster og behandler i platformen(platformsdata), samt at Brugeren ejer og frit kan disponere over eget indhold i platformen. Der henvises i denne forbindelse til den separat indgåede databehandleraftale (herefter “Databehandleraftale”), for så vidt angår yderligere betingelser for behandling af Personoplysninger. 

5.2 NBS Nordic kan benytte platformsdata til at vedligeholde, tilbyde, prissætte og udvikle platformen.  

5.3 NBS Nordic kan dele platformsdata med andre selskaber i Byggfakta Group, som en del af at levere platformen, under samme vilkår og begrænsninger som beskrevet i disse Betingelser og i overensstemmelse med Databehandleraftalen. 

5.4 Efter ophørt brugerforhold kan NBS Nordic udelukkende behandle platformsdata, som beskrevet i 5.2 og 5.3 i anonymiseret form.  

5.5 NBS Nordic kan give tredjemand og myndigheder adgang til platformsdata, dog kun i overensstemmelse med den relevante lovgivning, i forbindelse med dom, myndighedskrav, Brugerens konkurs, dødsfald eller lignende. 

5.6 Platformssdata  vil i begrænset omfang blive delt med Molio for udelukkende at sikre sig at Bruger og Virksomhed har et aktivt abonnement hos Molio og dermed har ret til at tilgå denne data. 

6. Brugsdata

6.1 NBS Nordic er Dataansvarlig, for så vidt angår Brugsdata, i det omfang at det indeholder Personoplysninger (eks. CVR-nummer). 

6.2 NBS Nordic kan benytte Brugsdata til statistik og analyse af platformen. 

6.3 Som standard for en Bruger som anvender data fra materialeproducent, vil der blive sendt statistisk data som materialeproducenten kan tilgå på NBS Partner Portal: 

  • Hvor mange gange og hvornår er et produkt vist til en given virksomhed.

  • Virksomhedsnavn oplyses. 
    Hvor mange gange og hvornår er et produkt blevet foreskrevet og på hvilket projekt. Det kræver at dokumentet er udgivet. Virksomhedsnavn og projektnavn oplyses. 

Materiale producenten / leverandøren  har ikke adgang til andet Brugsdata eller platformsdata medmindre denne aktivt bliver inviteret ind i et projekt i platformen. 

6.4 Der kan indgås særaftaler med Brugeren som dermed fraviger deling af data beskrevet i 6.3. 

7. Driftsstabilitet

7.1 NBS Nordic tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for NBS Nordics kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Platformen og servicen leveres, som den er og forefindes, og NBS Nordic fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte. 

7.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber NBS Nordic sig på at genskabe en normal drift på platformen hurtigst muligt. 

7.3 Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til platformen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i videst muligt omfang. 

 

8. Ophør

8.1 Brugeren kan til enhver tid kontakte support@nbsnordic.dk for at få slettet sin NBS Nordic-konto. Dette vil tillige blive betragtet som en opsigelse af det/de underliggende Abonnement(er), som er tilknyttet underliggende Virksomheder.  

8.2 Hvis der sker opsigelse eller sletning af en NBS Nordic-konto i løbet af en abonnementsperiode for en oprettet Virksomhed, er Brugeren fortsat forpligtet til at betale for Tjenesten, indtil Abonnementsperioden udløber. Brugerens forpligtelser i henhold til denne aftale er gældende i hele abonnementsperioden.  

8.3 Såfremt en Virksomhed er tilknyttet et gratis NBS Nordic-abonnement og har der ikke været aktivitet i den pågældende Virksomhed i 15 måneder, vil den pågældende Virksomhed blive anset som værende inaktiv. I dette tilfælde forbeholder NBS Nordic retten til at slette Virksomheden. Brugeren vil blive varslet på e-mail en måned før adgangen til Virksomheden lukkes.  

8.4 Opsigelse af et Abonnement skal være fremme hos os senest dagen før, en ny abonnementsperiode påbegyndes.  

8.5 Såfremt en Bruger ikke foretager betaling af sit abonnement, forbeholder NBS Nordic retten til at lukke adgangen til den pågældende Virksomhed tilknyttet abonnementet, umiddelbart efter manglende betaling er registreret, indtil betaling har fundet sted.  

8.6 NBS Nordic forbeholder sig retten til at opsige et abonnement med 3 måneders varsel.  

8.7 NBS Nordic forbeholder sig retten til at opsige en Brugers abonnement uden varsel ved den Virksomheden tilknyttet abonnementets konkurs eller insolvens. 

8.8 Såfremt der sker en væsentlig overtrædelse af disse betingelser, kan NBS Nordic opsige Abonnementer med øjeblikkelig virkning og tilmed lukke Brugerens NBS Nordic-konto. 

9. Ændringer

9.1 NBS Nordic er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af platformen. NBS Nordic er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af platformen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af platformen. 

9.2 Brugeren er forpligtet til at holde sine kontakt oplysninger opdateret med henblik på at kunne modtage nødvendig information om f.eks. ændringer mm.

10. Immaterielle rettigheder

10.1 Platformen og information der afgives fra platformen, undtagen Applikationsdata, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til NBS Nordic. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes NBS Nordic, medmindre andet skriftligt er aftalt. Brugeren skal give NBS Nordic meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af NBS Nordics immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af platformen, som Brugeren får kendskab til. 

10.2. Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til platformen eller andet materiale på websitet eller platformen til Brugeren.  

10.3 I forhold til materiale der uploades af Brugeren og alt platformen, giver Brugeren NBS Nordic og dennes leverandører en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til, at NBS Nordic forsvarligt kan afvikle og drifte platformen og opfylde sine forpligtelser. Brugeren indestår for, at det materiale der uploades ikke krænker tredjemands rettigheder og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

11. Overdragelse

11.1 NBS Nordic forbeholder sig retten til frit at overdrage vores rettigheder og forpligtelser overfor Brugeren til et koncernforbundet selskab eller tredjemand. 

12. Ansvar

12.1 NBS Nordic fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse betingelser, services eller brug af Tjenesten, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for følgeskader eller andre indirekte tab samt tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.  

12.2 NBS Nordic er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med platformen. NBS Nordic kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan NBS Nordic ikke holdes ansvarlig for tredjeparts løsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler dig at føre bevis for, at et af dine lidte tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger. 

12.3 Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er NBS Nordics samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Brugerens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maksimalt DKK 10.000. Brugeren påtager sig at friholde NBS Nordic for produktansvarsskader, tredjemandstab og øvrige krav fra tredjemand som følge af din brug af platformen. 

12.4 Brugeren accepterer at skadesløsholde NBS Nordic mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra din brug af platformen. 

12.5 NBS Nordic er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på platformen, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for NBS Nordics kontrol.  

12.6 Brug af platformen og bistand fra NBS Nordic supporten og anden kommunikation med NBS Nordic skal udelukkende ses som vejledende. NBS Nordic kan ikke stilles til ansvar herfor.  

12.7 Information på vores website, i vores platformen eller i vores tillægsprodukter/-ydelser skal hverken betragtes som juridisk, skattemæssig, bogføringsmæssig eller anden form for rådgivning eller ydelse. 

13. Tavshedspligt og datasikkerhed

13.1 For så vidt angår behandling af Personoplysninger, hvor Virksomheden er Dataansvarlig, henvises der til Databehandleraftalens bestemmelser mellem NBS Nordic og Virksomheden. For så vidt angår NBS Nordics behandling af Personoplysninger i rollen som Dataansvarlig, henvises der til privatlivspolitikken.  

13.2 NBS Nordic har tavshedspligt om alle informationer, NBS Nordic måtte komme i besiddelse af om Brugeren. 

13.3 I det omfang Brugeren anvender information, brugernavne eller passwords, der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til NBS Nordic, indestår Brugeren for, at videregivelse af sådan information og NBS Nordics behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Brugeren skal skadesløsholde NBS Nordic for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse.

14. Ændring af Betingelserne

14.1 NBS Nordic kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige på vores websites. Brug af platformen og/eller vores websites efter en ændring af disse betingelser, betragtes som din accept af de ændrede betingelser.

15. Tvister

15.1 Opstår der uenighed mellem Brugeren og NBS Nordic, skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.

16. Gyldighed

Disse betingelser er gyldige fra den 1. januar 2024 og erstatter alle tidligere versioner.